asbestinių stogų dangOS keitimas  

  asbesto šalinimo programa 2016  

Toliau pateikiame Priemonės finansavimo aprašo santrauką, kuri parengta pagal šiuo metu galiojančias KKP Priemonės finansavimo taisykles. 

VEIKLA: ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS 
Remiama veikla - kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.


Galimi pareiškėjai - paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.
Reikalavimai - nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama paramos lėšomis, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais;
- projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija;
- pareiškėjas deklaruoja gyvenamąją vietą kaimo vietovėje;
- pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruoja gyvenamąją vietą ir t.t.

Paramos dydis - didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2000 Eur.
Finansavimo intensyvumas - Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

- patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos;

- prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus;

- faktiškai patirtos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba kopijomis;

- parama statybinėms (stogo dangos keitimo) medžiagoms įsigyti negali viršyti skaičiuojamųjų statybinių (stogo dangos keitimo) medžiagų už  1 kvadratinį metrą stogo kainos, nurodytos Taisyklių 2 priede „Asbestinių (šlaitinių) stogų dangų pakeitimo medžiagų skaičiuojamosios kainos“.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos - asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos;
- statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, nurodytos Taisyklių 2 priede;
- kitos statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti.

Netinkamos finansuoti išlaidos - stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti;
- statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu ir t.t.

Paraiškų teikimo tvarkaraštis 2016-02-01 - 2016-03-31

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius - parama teikiama projektams, kurie surenka 30 atrankos kriterijų balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama.

Įsipareigojimai - mažiausiai 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo, nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą ir arba jo dalies nuosavybės teisių;
 - įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos;
- apdrausti turtą, kuriam sukurti panaudota parama, ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui ir t.t.

Informuojame, kad nuo šių metų vasario mėn. 1 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 (KKP) metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė).

Asbesto šalinimo programa 2016

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.